Štatút

Preambula

Cena Nadácie Tatra banky za umenie je udeľovaná s cieľom oceniť talent, nadšenie a prácu slovenských umelcov a podporiť rozvoj umenia v jeho najrôznejších podobách nielen morálne, ale aj finančne. Ocenením chce Nadácia Tatra banky motivovať umelcov i mladých tvorcov na ďalšiu tvorbu a dať impulz na vznik nových projektov vo všetkých umeleckých žánroch.

Zámerom Nadácie Tatra banky je prispievať k neustálemu zlepšovaniu slovenskej umeleckej tvorby, a to nielen prostredníctvom oceňovania etablovaných umelcov, ale aj objavovaním a podporovaním mladých talentov.

 • 1. Definície

  CNTBU

  sa rozumie Cena Nadácie Tatra banky za umenie,

  dielo

  sa rozumie dielo v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon,

  Galavečer udeľovania CNTBU

  sa rozumie slávnostné udeľovanie CNTBU dňa 23. 11. 2018,

  Laureát

  sa rozumie víťaz CNTBU,

  Nominácia

  sa rozumie zaradenie umelca na fi nálny zoznam troch umelcov, z ktorých Porota hlasovaním zvolí Laureáta,

  Nominovaný

  sa rozumie umelec, ktorý bol zaradený medzi troch umelcov, z ktorých Porota hlasovaním zvolí Laureáta,

  Vyhlasovateľ

  sa rozumie Nadácia Tatra banky, založená dňa 7. 12. 2004, zaregistrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 20. 12. 2004, ktorej zakladateľom je Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 71/B,

  Organizátor

  sa rozumie sa rozumie agentúra VIVA EVENTS s.r.o., so sídlom Kľukatá 41, 821 05 Bratislava, IČO: 51 154 765, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 124036/B,

  Koordinátor nominačného procesu

  sa rozumie agentúra BRAND ADVERTISING, s. r. o., so sídlom Moskovská 15, 811 08 Bratislava, IČO: 35 700 858, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 11955/B,

  skupina

  sa rozumie pre súťažnú kategóriu Hudba zoskupenie, ktoré má viac ako jednu osobu,

  tím

  sa rozumie zoskupenie pre všetky súťažné kategórie okrem súťažnej kategórie Hudba, ktoré má viac ako jednu osobu,

  Umelec

  sa rozumie autor, interpret, skupina a/alebo tím,

  Garanti

  sa rozumejú dvaja členovia Poroty, ktorí zastupujú v Porote jednu kategóriu,

  Long list

  sa rozumie zoznam všetkých odporúčaní členov Akadémie pre Hlavnú cenu a špeciálnu cenu Mladý tvorca v každej zo šiestich oceňovaných kategórií,

  Short list

  sa rozumie zoznam odporúčaní na nominácie, určený Porote,

  Nominačné obdobie

  sa rozumie obdobie od 1. júla 2017 do 30. júna 2018,

  predseda Poroty

  sa rozumie zástupca Vyhlasovateľa v Porote.

 • 2. Kategórie a ceny

  2.1.

  Vyhlasovateľ určuje štatút CNTBU, jednotlivé súťažné kategórie a postup výberu Laureátov v jednotlivých súťažných kategóriách.

  2.2.

  Udeľovanie CNTBU je pripravované v spolupráci s Koordinátorom, ktorý:
  – koordinuje výber Nominovaných a Laureátov a vyhlásenie výsledkov,
  – dbá na transparentný priebeh nominačného procesu,
  – koordinuje prácu Akadémie a Poroty,

  2.3.

  Organizátor zabezpečuje Galavečer udeľovania CNTBU, spojený so slávnostným zverejnením víťazov CNTBU.

  2.4

  Ocenenia CNTBU budú udeľované v kategóriách:
  1. Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas
  2. Divadlo
  3. Hudba
  4. Literatúra
  5. Výtvarné umenie
  6. Dizajn

  2.5.

  V kategóriách sú zahrnuté:
  2.5.1. Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas: film (hraný, dokumentárny, animovaný), dramatické, zábavné a publicistické formáty, audiovizuálne dielo, videoklipy, fiction alebo non-fiction, rozhlasová tvorba a iné relevantné počiny v tejto oblasti. Podmienkou je zverejnenie diela počas Nominačného obdobia.
  2.5.2. Divadlo: opera, činohra, balet, tanec, muzikál. Môže zahŕňať interpretačný výkon, réžiu, dramaturgiu, scénografiu, kostýmy a iné relevantné počiny v oblasti divadla. Podmienkou je zverejnenie diela počas Nominačného obdobia.
  2.5.3. Hudba: operná, vážna, alternatívna a populárna. Môže zahŕňať interpretačný výkon, kompozíciu hudobného diela, inovatívny prínos pre aktuálnu scénu slovenskej hudby a iné relevantné počiny v oblasti hudby. Podmienkou je zverejnenie diela počas Nominačného obdobia.
  2.5.4. Literatúra: poézia, próza, literatúra faktu a iné relevantné počiny v oblasti literatúry. Podmienkou je zverejnenie diela počas Nominačného obdobia.
  2.5.5. Výtvarné umenie: grafika, fotografia, maľba, socha, multimédiá, inštalácie a iné relevantné počiny v oblasti výtvarného umenia. Podmienkou je zverejnenie diela počas Nominačného obdobia.
  2.5.6. Dizajn: priemyselný dizajn, produktový dizajn, dizajn úžitkového umenia, ako napr. textil, šperk a iné relevantné počiny v oblasti dizajnu s predpokladom opakovateľnosti. Podmienkou je zverejnenie diela počas Nominačného obdobia.

  2.6.

  V každej kategórii bude udelená jedna Hlavná cena a jedna špeciálna cena Mladý tvorca.

  2.7.

  Na ocenenie CNTBU môže byť nominovaný jednotlivec, ale aj viacčlenná skupina alebo tím, ak je tvorivý výkon kolektívnym dielom, alebo ak sa na jeho vytvorení podieľalo viacero osôb.

  2.8.

  Na udelenie Hlavnej ceny môže byť nominovaný umelec, ktorý k 1. 7. 2018 dovŕšil 35 rokov veku a je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky alebo má slovenskú národnosť, alebo má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

  2.9.

  Na udelenie špeciálnej ceny Mladý tvorca môže byť nominovaný umelec, ktorý k 1. 7. 2018 dovŕšil 18 rokov veku a k 30. 7. 2018 neprekročil 35 rokov veku a je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky alebo má slovenskú národnosť, alebo má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

  2.10.

  Hlavná cena môže byť udelená Laureátovi kategórie len raz za život. Špeciálna cena Mladý tvorca môže byť udelená Laureátovi kategórie len raz za život. Laureát špeciálnej ceny Mladý tvorca môže neskôr získať Hlavnú cenu.

  2.11.

  Hlavná cena bude Laureátovi udelená za konkrétne a aktuálne umelecké dielo, ktoré vzniklo alebo bolo realizované v Nominačnom období.

  2.12.

  Špeciálna cena Mladý tvorca bude Laureátovi udelená za konkrétne a aktuálne umelecké dielo, ktoré vzniklo alebo bolo realizované v nominačnom období.

 • 3. Finančné odmeny Laureátov

  3.1.

  S udelením Hlavnej ceny je spojená fi nančná odmena vo výške 6 600 EUR, ktorá je určená na podporu ďalšej umeleckej tvorby Laureáta.

  3.2.

  S udelením špeciálnej ceny Mladý tvorca je spojená fi nančná odmena vo výške 3 300 EUR, ktorá je určená na podporu ďalšej umeleckej tvorby Laureáta.

  3.3.

  Odmena je udelená jednotlivcovi, skupine alebo tímu v rovnakej výške. V prípade skupiny alebo tímu sa rozdelí rovnakým dielom medzi členov ocenenej skupiny alebo tímu. V Hlavnej cene sa ako ocenenie v každej kategórii udeľuje jedna Socha múzy. V špeciálnej cene Mladý tvorca sa ako ocenenie v každej kategórii udeľuje jedna plaketa.

 • 4. Akadémia a Porota

  4.1.

  Členmi Akadémie sú všetci žijúci Laureáti, ktorí získali CNTBU od jej vzniku v roku 1996.

  4.2.

  Vyhlasovateľ v spolupráci s Koordinátorom je oprávnený raz ročne zorganizovať pre členov Akadémie neformálne stretnutie za účelom diskusie a výmeny informácií o relevantných umeleckých dielach za Nominačné obdobie.

  4.3.

  Porota je jediným reprezentatívnym a štatutárnym orgánom CNTBU.

  4.4.

  Porota pozostáva z 13 členov, pričom jeden z členov je zástupca Vyhlasovateľa, ktorý je zároveň predsedom Poroty. Členmi Poroty sú slovenskí umelci, teoretici umenia, vysokoškolskí pedagógovia a odborníci z rôznych umeleckých žánrov. Člen Poroty môže byť súčasne členom Akadémie.

  4.5.

  Členstvo v Porote prijímajú jej členovia na neurčitý čas. Obsadenie Poroty je možné každoročne obmieňať. Zmenu v obsadení Poroty iniciuje a schvaľuje Vyhlasovateľ.

  4.6.

  Členmi Poroty pre rok 2018 sú: Eva Borušovičová a Ondrej Šulaj (kategória Audiovizuálna tvorba, fi lm, TV a rozhlas), Táňa Pauhofová a Sláva Daubnerová (kategória Divadlo), Peter Michalica a Michal Novinski (kategória Hudba), Viliam Klimáček a Monika Kompaníková (kategória Literatúra), Jana Geržová a Dorota Sadovská (kategória Výtvarné umenie), Katarína Hubová a Štefan Klein (kategória Dizajn).

  4.7.

  V prípade, ak sa člen Poroty vzdá funkcie alebo túto funkciu nemôže z objektívnych príčin vykonávať, bude nahradený novým členom podľa rozhodnutia Vyhlasovateľa.

  4.8.

  Členstvo v Porote je čestná funkcia, ktorá nie je honorovaná.

  4.9.

  Člen Poroty prijatím členstva dáva súhlas k používaniu jeho mena v materiáloch určených na propagáciu CNTBU.

  4.10.

  Všetci členovia Poroty majú rovnaké hlasovacie právo. Rovnocenné hlasovacie právo má aj zástupca Vyhlasovateľa, ktorý je zároveň predsedom Poroty. V prípade rovnosti hlasov má však predseda Poroty rozhodovaciu právomoc.

  4.11.

  Členovia Poroty nenominujú umelcov do Long listu ani nevyberajú umelcov na Short list, a to ani v prípade, ak sú členmi Akadémie.

  4.12.

  Úlohou Poroty je výber Nominovaných a Laureátov v jednotlivých kategóriách.

  4.13.

  Zasadnutie Poroty organizuje raz ročne Vyhlasovateľ v spolupráci s Koordinátorom podľa bodu 7.1.

 • 5. Postup zozbierania návrhov na zostavenie Long listu

  5.1.

  Oprávnenie na predloženie návrhov na Long list a Short list majú len členovia Akadémie.

  5.2.

  Vyhlasovateľ v spolupráci s Koordinátorom vyzve členov Akadémie prostredníctvom písomnej a elektronickej výzvy na zaslanie návrhov na udelenie Hlavnej ceny a špeciálnej ceny Mladý tvorca v jednotlivých kategóriách.

  5.3.

  Každý člen Akadémie môže uviesť v každej kategórii maximálne 5 návrhov na udelenie Hlavnej ceny a maximálne 5 návrhov na udelenie špeciálnej ceny Mladý tvorca.

  5.4.

  Ku každému návrhu je potrebné, aby člen Akadémie uviedol meno Umelca, ktorého navrhuje a konkrétne, za ktoré dielo ho navrhuje na udelenie CNTBU. Musí ísť o dielo, ktoré vzniklo alebo bolo zverejnené v Nominačnom období. Vyhlasovateľ bude akceptovať len návrhy, ktoré budú spĺňať všetky uvedené podmienky.

  5.5.

  V jednej kategórii môže byť Umelec navrhovaný za rôzne diela. Na short list bude zaradená len nominácia Umelca s najvyšším počtom hlasov.

  5.6.

  V každej zo 6 kategórií bude členom Akadémie sprístupnený zoznam pozostávajúci z tipov na Nominácie podľa platného Štatútu. Zoznam vytvorí nezávislá skupina odborníkov, ktorí nesmú byť členmi Akadémie ani porotcami. Zoznam slúži na inšpiráciu pre členov Akadémie pri zadávaní tipov na Long list.

  5.7.

  Návrhy členov Akadémie musia byť zaslané Vyhlasovateľovi písomne, emailom alebo elektronicky vyplnením online formulára na stránke www.nadaciatatrabanky.sk/cntbu, a to najneskôr do dátumu uvedeného vo výzve, zaslanej podľa bodu 5.3. O včasnom doručení návrhu rozhoduje dátum odoslania na poštovú prepravu, dátum prijatia emailovej správy Vyhlasovateľom, dátum odoslania online formulára a/alebo dátum prijatia zásielky kuriérskou službou. V prípade, ak uvedený termín pripadne na deň pracovného pokoja, bude sa za posledný deň uzávierky považovať nasledujúci pracovný deň.

  5.8.

  Vyhlasovateľ v spolupráci s Koordinátorom zozbiera všetky návrhy členov Akadémie, zaslané v zmysle bodu 5.6. a z návrhov, ktoré spĺňajú všetky podmienky podľa bodu 5.5., vytvorí v každej kategórii Long list Umelcov navrhovaných na udelenie Hlavnej ceny a Long list Umelcov navrhovaných na udelenie špeciálnej ceny Mladý tvorca.

 • 6. Postup zozbierania návrhov na zostavenie Short listu

  6.1.

  Po zostavení Long listu podľa bodu 5.7. vyzve Vyhlasovateľ v spolupráci s Koordinátorom členov Akadémie na zaslanie návrhov na Short list. Výber uskutočňujú členovia Akadémie z Long listu, ktorý im doručí Vyhlasovateľ v spolupráci s Koordinátorom vo forme nominačného formulára (prostredníctvom aktivovania online formulára na www.nadaciatatrabanky.sk/cntbu, resp. na vyžiadanie členom Akadémie v tlačenej forme).

  6.2.

  Každý člen Akadémie má právo hlasovať, teda vybrať prostredníctvom nominačného formulára podľa bodu 6.1. z Long listu v každej kategórii maximálne troch Umelcov na udelenie Hlavnej ceny a maximálne troch Umelcov na udelenie špeciálnej ceny Mladý tvorca. Pri hlasovaní členovia Akadémie neurčujú poradie Umelcov, za ktorých hlasujú.

  6.3.

  Členovia Akadémie nie sú oprávnení doplniť nový návrh na nomináciu a v prípade, ak tak urobia, nebude takýto návrh akceptovaný.

  6.4.

  Nominačné formuláre, vyplnené podľa bodu 6.2., zašlú členovia Akadémie Organizátorovi odoslaním vyplneného online formulára na stránke www.nadaciatatrabanky.sk/cntbu, alebo emailom, písomne či osobne najneskôr do dátumu uvedeného vo výzve Vyhlasovateľa podľa bodu 6.1. O včasnom doručení návrhu rozhoduje dátum odoslania na poštovú prepravu, dátum prijatia emailovej správy Vyhlasovateľom, dátum odoslania online formulára a/alebo dátum prijatia zásielky kuriérskou službou. V prípade, ak uvedený termín pripadne na deň pracovného pokoja, bude sa za posledný deň uzávierky považovať nasledujúci pracovný deň.

  6.5.

  Z hlasov, udelených podľa bodu 6.2., zostaví Vyhlasovateľ v spolupráci s Koordinátorom pre každú kategóriu Short list Umelcov nominovaných na Hlavnú cenu a Short list Umelcov nominovaných na špeciálnu cenu Mladý tvorca.

  6.6.

  Short list, zostavený podľa bodu 6.5., bude v každej kategórii pozostávať z troch Nominovaných na udelenie Hlavnej ceny a z troch Nominovaných na udelenie špeciálnej ceny Mladý tvorca, ktorí získali najvyšší počet hlasov, udelených podľa bodu 6.

 • 7. Výber Nominovaných a Laureátov

  7.1.

  Vyhlasovateľ v spolupráci s Koordinátorom zašle členom Poroty pozvánku na zasadnutie podľa bodu 7.4 písomne, emailom, príp. telefonicky, a to minimálne 3 týždne pred termínom zasadnutia. Súčasne s pozvánkou zašle členom Poroty aj podklady, ktoré budú pozostávať zo Short listu a materiálu informujúcom o Nominovaných a ich dielach. Podklady sú určené výhradne pre členov Poroty a slúžia na oboznámenie členov Poroty, aby mali komplexný a ucelený prehľad o každom Nominovanom.

  7.2.

  V prípade, ak najvyšší počet hlasov udelených členmi Akadémie podľa bodu 6.4, získajú viacerí ako traja umelci v niektorej, príp. vo všetkých kategóriách pre udelenie Hlavnej ceny alebo špeciálnej ceny Mladý tvorca, Vyhlasovateľ v spolupráci s Koordinátorom zašle členom Poroty všetky návrhy na Nominácie, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach. Členovia Poroty na zasadnutí rozhodnú o Laureátoch špeciálnej ceny Mladý tvorca nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Poroty.

  7.3.

  Návrhy na nominácie predloží Vyhlasovateľ členom Poroty bez určenia poradia. Členovia Poroty následne rozhodnú na zasadnutí o udelení fi nálnych troch Nominácií nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Poroty.

  7.4.

  Zasadnutie Poroty je povinný zvolať Vyhlasovateľ v spolupráci s Koordinátorom do 15. októbra 2018.

  7.5.

  Zasadnutie Poroty je neverejné a o jej priebehu sú členovia povinní zachovávať mlčanlivosť podľa bodu 8.11.

  7.6.

  Zasadnutie Poroty je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov Poroty.

  7.7.

  Porota na zasadnutí hlasuje v každej kategórii za Laureáta Hlavnej ceny a za Laureáta špeciálnej ceny Mladý tvorca nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Každý člen Poroty má jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhodne o víťazovi predseda Poroty.

  7.8.

  V prípade špeciálnej ceny Mladý tvorca Porota hlasuje iba za víťaza. Nehlasuje za tri nominácie.

  7.9.

  V prípade, že sa Nominovaný v niektorej z kategórií zriekne svojej Nominácie, bude sa postupovať podľa nasledovného postupu:
  – Vyhlasovateľ v spolupráci s Koordinátorom osloví Garantov a požiada ich o navrhnutie náhradného Nominovaného,
  – Garanti navrhnú náhradného Nominovaného z Long listu,
  – Návrh s náhradným Nominovaným bude zaslaný členom Poroty na odsúhlasenie (per rollam),
  – Porota schváli náhradného Nominovaného nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov,
  – Náhradný Nominovaný bude zaradený medzi tri fi nálne Nominácie,
  – Porota (per rollam) opätovne hlasuje aj o Laureátovi v príslušnej kategórii nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

  7.10.

  Všetky osoby, prítomné na hlasovaní Poroty o Laureátoch, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa v tejto súvislosti dozvedeli. Tieto osoby nesmú zverejniť žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné identifi kovať Laureátov (najmä mená a priezviská Laureátov, ich diela a pod.). Táto povinnosť zaniká po ofi ciálnom vyhlásení výsledkov na Galavečere udeľovania CNTBU.

 • 8. Divoká karta

  8.1.

  V prípade nespokojnosti člena Poroty s predloženými Nomináciami v danej kategórii môže tento člen Poroty požiadať Vyhlasovateľa, aby poskytol Porote na nahliadnutie prvých 10 príslušných Nominácií z Long listu, z ktorých je Porota oprávnená udeliť tzv. divokú kartu. V prípade, že niektorý z členov Poroty nie je na zasadnutí prítomný, nie je oprávnený použiť divokú kartu. Porotca je oprávnený udeliť len jednu divokú kartu. O udelení divokej karty rozhodne Porota hlasovaním. V prípade, že za udelenie divokej karty hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Poroty, je následne nutné, aby Porota nadpolovičnou väčšinou hlasov rozhodla, ktorá osoba z Nominovaných bude nahradená osobou, ktorej bola udelená divoká karta.

 • 9. Záver

  9.1.

  Tento štatút je platný na rok 2018.

  9.2.

  O prípadných nejasnostiach, výnimkách a prípadoch, ktoré tento štatút neupravuje, je oprávnený rozhodnúť výhradne Vyhlasovateľ.

  9.3.

  Tento štatút bol schválený a nadobúda účinnosť podpismi osôb oprávnených zastupovať Vyhlasovateľa, Koordinátora a Organizátora.Štatút na stiahnutie (PDF)